دکتر سونیا شجاع

دکتر سونیا شجاع

رتبه دو کنکور سراسری دکتری
دکتر سید شهریار عرب

دکتر سید شهریار عرب

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نجات مهدیه

دکتر نجات مهدیه

متخصص ژنتیک پزشکی عضو هیئت علمی وزارت بهداشت
دکتر جواد ظهیری

دکتر جواد ظهیری

متخصص بیوانفورماتیک عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدرضا شیری

دکتر محمدرضا شیری

متخصص تغذیه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دکتر سعیده عبدالله پور

دکتر سعیده عبدالله پور

متخصص بیوشیمی بالینی رتبه سه دکتری
دکتر مجید اسلامی

دکتر مجید اسلامی

متخصص باکتری‌شناسی رتبه چهار کنکور دکتری
دکتر حمید فرجی فرد

دکتر حمید فرجی فرد

متخصص ایمنی‌شناسی رتبه سه دکتری
شهرام پروین

شهرام پروین

رتبه یک دکترای سیستم بیولوژی