تمامی ضوابط و قوانین مرکز را مطالعه کرده و قبول دارم